Psychoanalyse is een effectieve therapievorm – part 2: Shedler in American Psychologist 2010

Begin 2010 publiceerde Jonathan Shedler in het tijdschrift American Psychologist – een van de meest prestigieuze en invloedrijke psychologietijdschriften – een artikel over de effectiviteit van psychoanalytische therapie. In deze studie wordt de effectgrootte van psychoanalytische therapie vergeleken met effectgroottes van andere therapievormen. Even tussendoor: effectgrootte is een statistische term die aanduidt hoe sterk een groep die een interventie kreeg (bijvoorbeeld personen die psychoanalytisch therapie kregen) na afloop van de interventie verschilt van een groep die geen interventie of een andere behandeling kreeg.  Effectgroottes worden gebruikt om te evalueren in hoeverre symptomen verbeteren en mensen ook werkelijk anders gaan functioneren op sociaal en persoonlijk vlak. Een effectgrootte van 0.8 wordt in medisch en psychologisch onderzoek doorgaans beschouwd als groot, een effectgrootte van 0.5 wordt beschouwd als matig en een effectgrootte van 0.2 als klein.

De onderstaande tabel komt uit het artikel van Shedler en vergelijkt effectgroottes van verschillende vormen van therapie. In de linker kolom staan meta-analyses vermeld voor 4 vormen van interventie: psychotherapie in het algemeen, gedragstherapie, antidepressiva en psychoanalytische therapie. Meta-analyses zijn statistische overzichtsstudies waarin bevindingen uit tal van afzonderlijke studies worden samengebracht. De meta-analyses die in deze tabel vermeld staan zijn allen rigoureus uitgevoerd. De laatste kolom geeft aan hoeveel afzonderlijke studies in de meta-analyse van een auteur betrokken waren.

De kolom met de ‘effect size’ geeft de effectgrootte weer. Hieruit leren we dat psychotherapie over het algemeen een groot verbetereffect heeft. Het therapeutisch effect van antidepressiva is alvast een pak lager. De cijfers maken ook duidelijk dat de therapeutische resultaten van psychoanalytische therapie de vergelijkende toets met andere vormen van psychotherapie goed doorstaan. Onderaan in de tabel wordt het effect van langdurende psychoanalytische therapie besproken. Deze cijfers geven aan dat langdurige therapie op haar beurt therapeutische resultaten oplevert die groter zijn dan in meer kortdurende therapieën. In de recente overzichtstudie van Leichsenring en Rabung uit 2011 die ik eerder besprak (zie bericht “Psychoanalyse is een effectieve therapievorm – part 1: Leichsenring en Rabung in BJP 2011”) wordt het bijkomende therapeutische effect van langdurige psychoanalytische berekend. Zij geven aan dat langdurige psychoanalytische therapie een extra effectgrootte oplevert die tussen de 0.44 en de 0.68 ligt.

This entry was posted in effectiviteitsonderzoek, onderzoek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.